SzOK - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

SzOKSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
im. dra Janusz Korczaka w Przemyślu


Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek Kariery został utworzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu w styczniu 2004 r. z inicjatywy dyrektora Ośrodka, po dokonaniu rozeznania i analizy potrzeb, jakie w tym zakresie istniały w Placówce.

Do głównych zadań, jakie zostały postawione przed Szkolnym Ośrodkiem Kariery należy zaliczyć:

 • przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do podejmowania właściwych i trafnych decyzji związanych z planowaniem przyszłej kariery zawodowej,

 • umożliwienie wychowankom samodzielnego dokonania takiego wyboru drogi zawodowej, który w sposób optymalny umożliwi radzenie sobie w zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy.

Istniały również zadania bardziej konkretne i szczegółowe, które zostaną przedstawione w dalszej części tego artykułu

Dodatkowym czynnikiem inspirującym utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery była, propagowana na łamach "Głosu Nauczycielskiego", inicjatywa Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej podjęta wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.

Idea tworzenia Szkolnych Ośrodków Kariery była również szeroko opisywana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy na łamach czasopisma "Perspektywy", była też wpisana w ramy Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca", którego celem było niedopuszczenie do tego, aby absolwenci szkół, zaraz na starcie w dorosłe życie, stawali się bezrobotnymi.

Zdobycie środków finansowych na stworzenie SzOK-u wymagało od dyrektora Ośrodka przystąpienia do konkursu na otrzymanie grantu na ten cel. To zadanie zostało przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. Dra Janusza Korczaka w Przemyślu w pełni wykonane.

Szkolny Ośrodek Kariery jest miejscem, w którym uczniowie niepełnosprawni zdobywają wiedzę o sobie i umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy, poznają podstawy prawa pracy.
Przy pomocy specjalisty - doradcy zawodowego uzyskują wiedzę w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

SzOK jest zorganizowany w pomieszczeniu, którego wielkość oraz jego wyposażenie w sprzęt (m.in. komputery i inne pomoce naukowe i dydaktyczne) zabezpieczają potrzeby
6 - 8 osobowej grupy zainteresowanych uczniów.

Zajęcia prowadzi doradca zawodowy (posiadający ukończone studia podyplomowe zakresie doradztwa zawodowego), do którego najważniejszych zadań należy:

 • prowadzenie zajęć w konwencji lekcyjnej dla całego zespołu klasowego lub dla jego części,

 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych zarówno uczniom jak i ich rodzicom z wykorzystaniem języka migowego.

 • opracowanie i przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

 • wspieranie rodziców uczniów oraz nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowych, informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów z zakresu doradztwa zawodowego.

 • zgromadzenie bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki zawodów, ulotki o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy),

 • zgromadzenie i przekazywanie uczniom informacji o lokalnym rynku pracy,

 • uczestnictwo w targach pracy,

 • prezentacja programów pomocowych dla absolwentów,

 • nawiązanie bliskich kontaktów z urzędem pracy (klubami pracy, Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej, Ochotniczym Hufcem Pracy).


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego