Oferty - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferty
 Przemyśl, dnia 19-11-2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


1.  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu,
     ul. Czarnieckiego 27 zaprasza do złożenia ofert na: zakup wraz z dostawą    
     wyposażenia warsztatów szkolnych  (nazwa i opis wg Zał. Nr 1)

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.
2.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup wyposażenia
  warsztatów szkolnych
”  należy złożyć w Sekretariacie Specjalnego
  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu,   w terminie do dnia
  26 listopada 2014 r.  do godz. 9.00.
3. Warunki płatności: przelew 7 dni od podpisania protokołu odbioru i wystawienia
   faktury.
4.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Uchman, tel. 693 699 775
5. Dodatkowe wymagania od wykonawcy: karty gwarancyjne, certyfikaty.

OFERTA WYKONAWCY:
1.
Nazwa wykonawcy:.........................................................................................................
2. Adres wykonawcy: .........................................................................................................
3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
         Cenę netto ……………..  zł (słownie złotych: ………….)
         Podatek VAT  zł (słownie złotych: ……….)

         Cenę brutto  zł (słownie złotych: ………)

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie   
 wnoszę do  niego zastrzeżeń.

5. Termin realizacji zamówienia  ……………….
6. Okres gwarancji  ……………….


Data …………………….                             …………………………………………..

                                                                               (podpis  i pieczątka wykonawcy)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego