Fundusz Surdopedagodzy swoim uczniom - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Fundusz Surdopedagodzy swoim uczniom

 

ROK 2013

Sprawozdanie z funkcjonowania Funduszu                          "Surdopedagodzy swoim uczniom"Ogólna kwota zebrana w 2013 roku (4136 zł), łącznie ze środkami pozostałymi z 2012 roku (2033,25zł) wyniosła:
6169,25 złotych.

Przekazano wychowankom: 3 955,00 złotych

Stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosił : 2 214,25 złotych

Wykaz uczniów, którzy skorzystali ze środków Funduszu w 2013 r.:

Gergont Krzysztof,  Kozioł Jakub,  Senczyszyn Paulina,  Gotfryd Sebastian, Lenik Małgorzata,  Szymula Damian, Tryczyński Kamil, Kruczek Tomasz,  Kalinowska Karolina, Ryznar Natalia, Gąsiewski Jan, Barski Paweł, Kaniowski Mateusz.

Dofinansowane  przedsięwzięcia:

Wycieczki do Warszawy, Zakopanego, Rzeszowa,  Nowej Dęby, udział uczniów Gimnazjum w lekcji muzealnej, zakup upominków             na zakończenie roku szkolnego 2012/2013.

W roku szkolnym 2008/2009 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu pracownicy pedagogiczni powołali Fundusz „Surdopedagodzy swoim uczniom”. Jest on formą pomocy materialnej uczniom wszystkich szkół Ośrodka będących w trudnej sytuacji życiowej, a jednocześnie wywiązujących się z obowiązków szkolnych oraz zaangażowanych w działalność społeczną na rzecz Ośrodka.  Fundatorem pomocy są pedagodzy zatrudnieni w Ośrodku, deklarujący miesięczną składkę celową w dowolnej wysokości.  Fundusze są rozdysponowywane w zależności od zgromadzonych środków i potrzeb, w formie pomocy finansowej jednorazowej lub systematycznej. Pomoc  przyznaje  Kapituła w trzyosobowym składzie ustalanym na początku każdego roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną Ośrodka.  Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wszyscy pedagodzy zatrudnieni  w Ośrodku, w dowolnym terminie, po rozpoznaniu sytuacji ucznia. Wnioski są rozpatrywane i realizowane na bieżąco. Decyzją Kapituły udzielanie systematycznej pomocy finansowej może być zaprzestane, w przypadku rażącego naruszenia przez ucznia obowiązujących go regulaminów.

W skład kapituły Funduszu wchodzą:

mgr Elżbieta Sobolak
mgr Jadwiga Południak
mgr Julitta Tymczyszyn


Regulamin Funduszu "Surdopedagodzy swoim uczniom"
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2
im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu1.   Fundusz  "Surdopedagodzy swoim uczniom" jest formą pomocy materialnej uczniom wszystkich szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu, będących w trudnej sytuacji życiowej, a jednocześnie wywiązujących się z obowiązków szkolnych oraz zaangażowanych                            w działalność społeczną na rzecz Ośrodka.

2.   Ze zgromadzonych środków dofinansowane mogą być również wszelkie prowadzone na rzecz  wychowanków Ośrodka działania typu: wycieczki, konkursy, zawody sportowe, uroczystości, imprezy okolicznościowe, materiały dydaktyczne oraz inne.

3.    Fundatorem pomocy są pedagodzy zatrudnieni w Ośrodku, deklarujący miesięczną składkę celową w dowolnej wysokości.

4.    Fundusze są rozdysponowywane w zależności od zgromadzonych środków i potrzeb, w formie pomocy finansowej jednorazowej lub systematycznej.

5.    Pomoc  przyznaje  Kapituła w trzyosobowym składzie ustalanym na początku każdego roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną Ośrodka.

6.    Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wszyscy pedagodzy zatrudnieni w Ośrodku, w dowolnym terminie, po rozpoznaniu sytuacji ucznia. Wnioski są rozpatrywane i realizowane na bieżąco.

7.   Przyznana pomoc jest przekazywana  bezpośrednio uczniowi  lub pracownikowi pedagogicznemu odpowiedzialnemu za realizacje konkretnego działania; odbiór środków jest  potwierdzany stosownym podpisem.

8.   Kapituła o przyznanej pomocy informuje rodziców/ prawnych opiekunów nieletniego ucznia.

9.   Okresowo o  przyznanej pomocy Kapituła informuje Radę Pedagogiczną oraz przedstawia roczne sprawozdanie finansowe.

10.   Wszystkie decyzje podejmują członkowie Kapituły w pełnym składzie, zwykłą większością głosów.

11.    Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kapituła w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Ośrodka.

12.    Zmian w niniejszym Regulaminie może dokonać Rada Pedagogiczna, zwykłą większością głosów.

13.   Decyzją Kapituły udzielanie systematycznej pomocy finansowej może być zaprzestane, w przypadku rażącego naruszenia przez ucznia obowiązujących go regulaminów, na wniosek każdego pedagoga zatrudnionego w Ośrodku.                        


Wnioski są rozpatrywane i wdrażane na bieżąco.                                                                                                               Dyrektor Ośrodka
Przemyśl, 23.02.2009 r.                                                                        mgr Zbigniew Berestecki

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego