Regulamin - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

Fundusz J.J. Kusiński
 

Regulamin
Stypendium  im. Jeanne Jazowick-Kusiński
przyznawanego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2
im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu1. Stypendium im. Jeanne Jazowick- Kusiński jest formą promowania uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazujących się dużym zaangażowaniem w działalność społeczną na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu.

2. Fundatorem Stypendium jest Pan Stanisław Kusiński, zamieszkały w Nowym Yorku, którego życzeniem jest, aby co roku z przekazywanych przez niego środków wydzielana była kwota 1,5 tysiąc dolarów USA i przekazywana na stypendia dla czterech wytypowanych przez członków Kapituły, uczniów Ośrodka.

3. W przypadku przekazania przez Fundatora mniejszej sumy pieniędzy ilość przyznanych stypendiów może być mniejsza a wartość stypendiów może być różnicowana.
Stypendia mogą być wypłacane w walucie przekazanej przez Darczyńcę.

4. Stypendium przyznaje Kapituła w składzie:
      

Przewodniczący Kapituły
mgr Krzysztof Morycz - nauczyciel Ośrodka

Członkowie Kapituły:
mgr Teresa Kusińska -przedstawiciel Fundatora
mgr Jan Bembenek-wicedyrektor Ośrodka
mgr Elżbieta Stadnik - wicedyrektor Ośrodka
mgr Julitta Tymczyszyn - pedagog 
s. Honorata Lasek - nauczyciel religii5. Kandydatów do stypendium typują zespoły nauczycieli-wychowawców z poszczególnych placówek Ośrodka, po zasięgnięciu opinii samorządów uczniowskich i wychowanków. Pisemny wniosek dla danego ucznia przygotowuje wychowawca klasy szkolnej oraz wychowawca grupy w internacie.

6. Stypendystą może zostać uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych.

7. Stypendium im. Jeanne Jazowick - Kusiński przyznawane jest za wyniki w nauce, pracę społeczną na rzecz Ośrodka oraz szczególne osiągnięcia ucznia.
A. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższa średnią ocen (minimalna wymagana średnia ocen wynosi 4,5) oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

B. Stypendium za pracę społeczną na rzecz Ośrodka otrzymuje uczeń, który wyróżnia się znacząco zaangażowaniem w działaniu na rzecz najbliższego środowiska oraz wykazuje dużą wrażliwość na problemy społeczności Ośrodka. Posiada co najmniej ocenę dobrą z zachowania i pozytywne wyniki w nauce.

C. Stypendium za szczególne osiągnięcia w Ośrodku w kategoriach:
- najlepszy sportowiec,
- laureat konkursów przedmiotowych lub artystycznych,
otrzymuje uczeń, który na przestrzeni roku lub kilku lat otrzymywał wyróżnienia na szczeblu regionalnym lub ogólnopolskim i posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania

8. Uczeń nie może pobierać jednocześnie innych stypendiów.

9. Stypendium jest przyznawane za okres roku szkolnego i wypłacane jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego, nie później niż do dnia 10 września następnego roku szkolnego  

10. O liczbie i wysokości przyznawanych stypendiów decyduje Kapituła w oparciu o posiadane środki i analizę złożonych wniosków.

11. Kapituła o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów informuje Radę Pedagogiczną oraz Rodziców wyróżnionych uczniów.

12. Wszystkie decyzje podejmują członkowie Kapituły w składzie co najmniej ? stanu osobowego , zwykłą większością głosów.

13. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kapituła.

14. Zmian w niniejszym Regulaminie może dokonać Kapituła na wniosek przynajmniej jednego z jej członków.Dyrektor Ośrodka


mgr Zbigniew BeresteckiPrzemyśl, czerwiec 2008 r.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego